Wyprawka szkolna 2014/2015

informacjaWójt Gminy Płużnica informuje, że wzorem ubiegłych lat również w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:
* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto
* uczniom wymienionym w pkt.1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje:
- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

* bez względu na dochód uczniom:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia)

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
- dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł
- dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania do kwoty 325 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kwoty 350 zł

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie  o wysokości dochodów.
Wnioski można pobrać w Szkole Podstawowej w Płużnicy oraz Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej.
Termin składania wniosków upływa  5 września 2014 r.

* Art. 8. 3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Wniosek do pobrania

Zapraszamy na kolonie

kolonieW dniach od 7 do 12 lipca 2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie organizowane są kolonie letnie dla dzieci. Koszt kolonii 300 zł w tym wyżywienie, opieka, 3 wycieczki, wyjazdy, bilety wstępu, transport. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p. Beaty Cesarz pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy tel. 566887509. Liczba miejsc ograniczona.

Program Kolonii Letnich w Orłowie
Termin: 07.07.2014r. -12.07.2014r.

poniedziałek 07.07.2014r.

9.00-11.00 zbiórka uczestników w Orłowie
11.00-12.00 rozlokowanie w pokojach
12.00-13.00 zapoznanie z regulaminami, zasadami
13.00-13.30 obiad
13.30-15.00 gry i zabawy na dobry początek
15.00-17.00 zajęcia profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy policji
17.00-18.00 spacer po okolicy bądź zabawy
18.30-19.00 kolacja
19.00-21.00 powitalna dyskoteka
21.00-22.00 toaleta wieczorna
22.00-cisza nocna

wtorek 08.07.2014r.

8.30-9.00 pobudka, krótka gimnastyka, toaleta poranna
9.00-9.30 śniadanie
9.30-10.00 zaprowiantowanie i przygotowanie do wyjazdu
10.00-11.00 przejazd z Orłowa do Torunia
11.00-ok.13.00 pobyt w Planetarium,  Orbitarium  oraz seans pt.,, Mój kumpel Niko?
13.00-16.00 spacer po Starówce, zakup pamiątek, w  trakcie obiad w Mc Donald?s
16.00-17.00 powrót do Orłowa
17.00-18.00 czas na chwilę  odpoczynku
18.00-18.30 kolacja
19.00-21.00 ognisko
21.00-22.00 toaleta wieczorna
22.00-cisza nocna

środa  09.07.2014r.

8.30-9.00 pobudka, gimnastyka, poranna toaleta
9.00-9.30 śniadanie
9.30-10.00 przygotowania do wyjazdu
10.00-14.00 pobyt w Wąbrzeźnie
a)10.30-12.30 (Kręgielnia ,,MANGO” i  spacer po Podzamczu – dwie  grupy po 15 osób )
b)12.45-14.00 pobyt w PSP
14.30-15.00 obiad
15.00-16.30 zabawy na świeżym powietrzu
16.30-18.00 zajęcia profilaktyczne (Dogo terapia)
18.00-18.30 kolacja
19.00-20.00 zajęcia socjoterapeutyczne dotyczące używek
20.00-21.00 karaoke
21.00-22.00 toaleta wieczorna
22.00-cisza nocna

czwartek  10.07.2014r.

7.00-7.30 pobudka, poranna toaleta
7.30-8.00 śniadanie
8.00-8.15 zaprowiantowanie, wyjazd do Gdańska
11.00-14.00 zwiedzanie ZOO w Oliwie
ok.14.00-15.00 obiad i przejazd do muzeum
15.00-16.00 zwiedzanie Muzeum Archeologicznego (Błękitny Baranek)
ok.18.30 planowany powrót do Orłowa
18.30-19.00 kolacja
19.00-21.00 seans filmowy
21.00-22.00 wieczorna toaleta
22.00-cisza nocna

piątek 11.07.2014r.

8.00-8.30 pobudka, toaleta poranna
8.30-9.00 śniadanie
9.00-9.15 przygotowania  i  wyjazd do Kwidzyna
11.30-13.00 zwiedzanie zamku
ok.15.00 planowany powrót
15.00-15.30 obiad
15.30-17.00 czas na pakowanie i porządki w pokojach
17.00-18.00 gry i zabawy
18.00-18.30 kolacja
18.30-20.00 spacer po okolicy
20.00-21.00 pożegnalne ognisko z podsumowaniem kolonii
21.00-22.00 toaleta wieczorna
22.00-cisza nocna

sobota 12.07.2014r.

8.30-9.00 pobudka, gimnastyka i toaleta poranna
9.00-9.30 śniadanie
9.30-10.00 zdanie pokoi
10.00-11.00 odbiór uczestników

Podsumowanie roku szkolnego

SONY DSCDobiegł końca rok szkolny 2013/2014. Nadszedł czas podsumowań. Poniżej przedstawiamy nazwiska uczniów, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia w różnych dziedzinach:

Klasa Ia
Weronika Simson
Dagmara Krelska
Olivier Matuszak
Julia Firmanty
Julia Puszkiewicz
Marta Ślesar
Lilianna Świerad

Klasa Ib
Wiktoria Bauza
Paweł Kowalczyk
Kacper Lenar
Małgorzata Socha
Filip Łydziński
Wiktor Psiuk
Iga WIśniewska

Klasa Ic
Wojciech Wiśniewski
Brajan Zieliński
Damian Ratajczak
Kacper Romanowski
Weronika Misztal
Klaudia Fularczyk
Zuzanna Tylus
Julia Nowatkowska

Klasa IIa
Jan Dudziak
Marta Waśniowska
Marcel Lenard
Oliwia Graduszewska
Amelia Moskal
Agata Miastkowska

Klasa IIb
Krzysztof Szatkowski
Szymon Ozorowski
Nikola Jankowska
Weronika Świerczyńska
Artur Kuc
Aleksandra Rogucka
Jakub Laskowski

Klasa IIIa
Mateusz Ciecióra
Dominika Szałas
Jakub Jarząb
Joanna Jaskulska
Martyna Juda
Karolina Partyka
Miłosz Wiśniewski

Klasa IIIb
Julia Antoszek
Julia Pietrzak
Martyna Przytarska
Łucja Witos
Jakub Wątroba

Klasa IVa
Aleksander Boruta
Julia Efczyńska
Maciej Kubasik
Agnieszka Makowska
Natalia Wątroba
Joanna Witos
Amelia Zarzeczna
Amelia Zdziech

Klasa IVb
Olga Gusek
Martyna Siedlikowska
Zuzanna Zdziebło
Maciej Małkowski

Klasa Va
Joanna Partyka
Daria Kwiatkowska
Katarzyna Wąż

Klasa Vb
Julia Matyjas
Wiktoria Łacek
Anna Ślesar
Weronika Mierzwicka
Wiktoria Witkowska

Klasa Vc
Marta Aniszewska
Karolina Dąbrowska
Justyna Meyer
Jakub Pawlusek

Klasa VIa
Marcin Makowski
Agata Wiśniewska
Julia Masłowska
Aleksandra Ślesar

Klasa VIb
Radosław Szałas
Natalia Wilczyńska
Aleksandra Żabicka

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

« Starsze wpisy