Wyprawka szkolna 2014/2015

informacjaWójt Gminy Płużnica informuje, że wzorem ubiegłych lat również w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:
* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto
* uczniom wymienionym w pkt.1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje:
- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

* bez względu na dochód uczniom:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia)

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
- dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł
- dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania do kwoty 325 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kwoty 350 zł

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie  o wysokości dochodów.
Wnioski można pobrać w Szkole Podstawowej w Płużnicy oraz Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej.
Termin składania wniosków upływa  5 września 2014 r.

* Art. 8. 3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Wniosek do pobrania

Zapraszamy na kolonie

kolonieW dniach od 7 do 12 lipca 2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie organizowane są kolonie letnie dla dzieci. Koszt kolonii 300 zł w tym wyżywienie, opieka, 3 wycieczki, wyjazdy, bilety wstępu, transport. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p. Beaty Cesarz pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy tel. 566887509. Liczba miejsc ograniczona.

Program Kolonii Letnich w Orłowie
Termin: 07.07.2014r. -12.07.2014r.

poniedziałek 07.07.2014r.

9.00-11.00 zbiórka uczestników w Orłowie
11.00-12.00 rozlokowanie w pokojach
12.00-13.00 zapoznanie z regulaminami, zasadami
13.00-13.30 obiad
13.30-15.00 gry i zabawy na dobry początek
15.00-17.00 zajęcia profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy policji
17.00-18.00 spacer po okolicy bądź zabawy
18.30-19.00 kolacja
19.00-21.00 powitalna dyskoteka
21.00-22.00 toaleta wieczorna
22.00-cisza nocna

wtorek 08.07.2014r.

8.30-9.00 pobudka, krótka gimnastyka, toaleta poranna
9.00-9.30 śniadanie
9.30-10.00 zaprowiantowanie i przygotowanie do wyjazdu
10.00-11.00 przejazd z Orłowa do Torunia
11.00-ok.13.00 pobyt w Planetarium,  Orbitarium  oraz seans pt.,, Mój kumpel Niko?
13.00-16.00 spacer po Starówce, zakup pamiątek, w  trakcie obiad w Mc Donald?s
16.00-17.00 powrót do Orłowa
17.00-18.00 czas na chwilę  odpoczynku
18.00-18.30 kolacja
19.00-21.00 ognisko
21.00-22.00 toaleta wieczorna
22.00-cisza nocna

środa  09.07.2014r.

8.30-9.00 pobudka, gimnastyka, poranna toaleta
9.00-9.30 śniadanie
9.30-10.00 przygotowania do wyjazdu
10.00-14.00 pobyt w Wąbrzeźnie
a)10.30-12.30 (Kręgielnia ,,MANGO” i  spacer po Podzamczu – dwie  grupy po 15 osób )
b)12.45-14.00 pobyt w PSP
14.30-15.00 obiad
15.00-16.30 zabawy na świeżym powietrzu
16.30-18.00 zajęcia profilaktyczne (Dogo terapia)
18.00-18.30 kolacja
19.00-20.00 zajęcia socjoterapeutyczne dotyczące używek
20.00-21.00 karaoke
21.00-22.00 toaleta wieczorna
22.00-cisza nocna

czwartek  10.07.2014r.

7.00-7.30 pobudka, poranna toaleta
7.30-8.00 śniadanie
8.00-8.15 zaprowiantowanie, wyjazd do Gdańska
11.00-14.00 zwiedzanie ZOO w Oliwie
ok.14.00-15.00 obiad i przejazd do muzeum
15.00-16.00 zwiedzanie Muzeum Archeologicznego (Błękitny Baranek)
ok.18.30 planowany powrót do Orłowa
18.30-19.00 kolacja
19.00-21.00 seans filmowy
21.00-22.00 wieczorna toaleta
22.00-cisza nocna

piątek 11.07.2014r.

8.00-8.30 pobudka, toaleta poranna
8.30-9.00 śniadanie
9.00-9.15 przygotowania  i  wyjazd do Kwidzyna
11.30-13.00 zwiedzanie zamku
ok.15.00 planowany powrót
15.00-15.30 obiad
15.30-17.00 czas na pakowanie i porządki w pokojach
17.00-18.00 gry i zabawy
18.00-18.30 kolacja
18.30-20.00 spacer po okolicy
20.00-21.00 pożegnalne ognisko z podsumowaniem kolonii
21.00-22.00 toaleta wieczorna
22.00-cisza nocna

sobota 12.07.2014r.

8.30-9.00 pobudka, gimnastyka i toaleta poranna
9.00-9.30 śniadanie
9.30-10.00 zdanie pokoi
10.00-11.00 odbiór uczestników

« Starsze wpisy